logo_tram.jpg

ISO 9001:2015

VIMCERTS 025

 

TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

NATIONAL WORKING ENVIRONMENT MONITORING STATION

 

vilas1.png

VILAS 441

Trang chủ»Nghiên cứu khoa học»Nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

Năm 2024:

1. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm các hợp chất hữu cơ bền polybrom diphenyl ete (PBDEs) trong bụi lơ lửng tại môi trường làm việc.

2. Xây dựng tiêu chuẩn quy trình kỹ thuật xác định hợp chất benzidine trong mẫu không khí bằng phương pháp sắc ký.

3. Xây dựng tiêu chuẩn quy trình kỹ thuật xác định Hydroquinon trong không khí  bằng phương pháp HPLC.

4. Xây dựng tiêu chuẩn quy trình kỹ thuật xác định Niken cacbonyl trong không khí  bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử lò Graphit.

Năm 2023:

1. Nghiên đánh giá hiện trạng tiếp xúc nghề nghiệp với nhóm chất glycol ethers trong môi trường không khí tại Việt Nam và đề xuất giải pháp giảm thiểu.

2. Nghiên cứu giải pháp rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại một số cơ sở đóng tàu biển góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

3. Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định định một số hexabromocyclododecane (HBCDs) trong bụi lắng; axit acrylic trong không khí; và nhóm hợp chất cloparafin mạch ngắn (SCCPs) trong nước mặt phục vụ đánh giá chất lượng môi trường

Năm 2022:

1. Nghiên cứu giải pháp rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại một số cơ sở đóng tàu biển góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học để hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo hiểm bắt buộc tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong điều kiện Việt Nam đến năm 2035.

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng phương pháp luận kiểm soát rủi ro nghề nghiệp phù hợp với phát triển hội nhập của Việt Nam.

4. Đánh giá nguy cơ rủi ro sức khỏe người lao động sống xung quanh khu công nghiệp phơi nhiễm kim loại nặng trong bụi PM10 và PM2.5.

5. Xây dựng sổ tay hướng dẫn các chất ô nhiễm không khí đặc trưng ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường phát sinh từ quá trình sản xuất của một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Năm 2021:

1. Nghiên cứu giải pháp rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại một số cơ sở đóng tàu biển góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

2. Xây dựng quy trình xác định hợp chất hữu cơ khó phân hủy thuộc họ polybrombiphenyl (PBB) trong chất thải nhựa từ nghành công nghiệp điện tử bằng phương pháp sắc khí khối phổ.

3. Đánh giá nguy cơ rủi ro sức khỏe người lao động sống xung quanh khu công nghiệp phơi nhiễm kim loại nặng trong bụi PM10 và PM2.5

4. Xây dựng sổ tay hướng dẫn các chất ô nhiễm không khí đặc trưng ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường phát sinh từ quá trình sản xuất của một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Năm 2020:

1. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại và đề xuất dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép trong môi trường lao động công nghiệp.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học để hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo hiểm bắt buộc tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong điều kiện Việt Nam đến năm 2035.

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng phương pháp luận kiểm soát rủi ro nghề nghiệp phù hợp với phát triển hội nhập của Việt Nam.

4. Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định Anilin trong không khí bằng phương pháp GC-MS giải hấp nhiệt.

5. Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định Vinyl Clorua trong không khí bằng phương pháp GC-MS giải hấp nhiệt phục vụ công tác đánh giá chất lượng môi trường.

Năm 2019:

1. Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định acrolein và acetaldehyde trong không khí bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao sử dụng detector tử ngoại HPLC-UV.

2. Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định hợp chất hữu cơ khó phân hủy mới hexabromobiphenyl.

3. Đánh giá nguy cơ rủi ro sức khỏe dân cư xung quanh các khu công nghiệp phơi nhiễm hóa chất hữu cơ bay hơi nhóm Halogen.

Năm 2018:

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp thực hiện pháp luật An toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường

2. Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý phù hợp ở các cơ sở khai thác và chế biến đá.

3. Nghiên cứu, chế tạo công cụ lấy mẫu hơi nicotin cá nhân thụ động để đánh giá mức độ phơi nhiễm nicotin nghề nghiệp trong nhà máy thuốc lá tại Việt Nam.

4. Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định Acrylonitril trong không khí ngoài trời bằng phương pháp GC-MS giải hấp nhiệt.

5. Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định Cadmi trong không khí ngoài trời bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật graphit.

Năm 2017:

1. Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá tổng quát rủi ro sức khỏe nghề nghiệp.

2. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn phương pháp xác định dầu khoáng dạng sương mù (mineral oil mist) trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp trọng lượng và phương pháp sắc ký khí.

3. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn phương pháp xác định bụi PM10 và PM2.5 trong không khí.

4. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn phương pháp xác định bức xạ ion hóa trong không khí.

Năm 2016:

1. Nghiên cứu xử lý các hợp chất dung môi hữu cơ bằng phương pháp ion hóa trong các phân xưởng in.

2. Nghiên cứu phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử một số nấm mốc gây hại trong không khí môi trường lao động tại cơ sở chế biến lương thực.

3. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ oxy hóa hoàn toàn toluen bằng vật liệu xúc tác ở nhiệt độ thấp.

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của monomer Isoxyanat trong môi trường không khí khu vực sơn ở các cơ sở sản xuất ô- tô, xe máy đến sức khỏe người lao động.

5. Xây dựng quy trình phân tích tổng các bon hữu cơ (TOC) trong nước và nước thải, phục vụ nhiệm vụ quan trắc và phân tích môi trường.

6. Xây dựng quy trình xác định Metyl Acrylat và etyl acrylat trong không khí bằng phương pháp sắc ký khí, phục vụ nhiệm vụ quan trắc môi trường.

Năm 2015:

1. Nghiên cứu chế tại thiết bị xử lý H₂S trong khí thải bằng phương pháp sinh học

2. Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định Silic trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại

3. Nghiên cứu ứng dụng quy trình xác định dung lượng hấp phụ hơi dung môi hữu cơ của than hoạt tính trên giá thí nghiệm hấp phụ động lực

4. Nghiên cứu xây dựng quy trình tính toán xác định suất dầu tư hiệu quả cho hệ thống xử lý bụi trong khí thải

5. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình xác định Sn trong không khí bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật GF- AAS, phục vụ nhiệm vụ quan trắc môi trường lao động

6. Xây dựng quy trình xác định hàm lượng dầu mỡ khoáng trong nước bằng phương pháp phổ hồng ngoại

7. Xây dựng quy trình xác định các hợp chất họ Mercaptan trong không khí phục vụ giám sát một số chất gây mùi khó chịu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định

Năm 2014:

1. Nghiên cứu điều tra, đánh giá và dự báo diễn biến điều kiện lao động trong một số ngành sản xuất công nghiệp giai đoạn đến năm 2020

2. Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các giải pháp chiếu sáng tự nhiên cho các công trình công nghiệp nhằm tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động, góp phân tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

3. Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định phân bố ô nhiễm dạng khí, bụi trong khí quyển phục vụ cho công tác quan trắc môi trường tại Việt Nam

4. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và áp dụng vòi phun sương sủi bọt trong chế biến đá xây dựng

5. Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm khí radon trong hầm lò than ở tỉnh Quảng Ninh

6. Nghiên cứu hoàn thiện một phần phương pháp lượng giá thiệt hại do ô nhiễm môi trường lao động

7. Xây dựng quy trình xác định ba axit HCL, HNO3, H2SO4 trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp sắc kí ion

8. Xây dựng quy trình phân tích một số hợp chất hữu cơ bền thuộc họ Polybrominated diphenyl ethers PBDEs trong mẫu môi trường và sản phẩm nhựa bằng phương pháp sắc ký

Năm 2013:

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và XD mô hình cơ sở VHAT trong sản xuất ở VN

2. Hoàn thiện công nghệ chế tạo cụm cấp nước sạch quy mô nhỏ cho NLĐ khu vực nông thôn và miền núi.

3. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị lắng có dùng chất keo tụ công suất nhỏ để xử lý nước thải mặt

4. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thực nghiệm và giải pháp cấu tạo nhằm thiết kế chế tạo thiết bị lọc bụi kiểu rotoclone.

5. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động gián tiếp qua nước uống của một số tác nhân độc hại dạng lỏng lên động vật

Năm 2012:

1. Nâng cấp và hoàn chỉnh để đưa vào ứng dụng thực tế một số sản phẩm khoa học của Viện N/c KHKT BHLĐ

2. Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định kim loại Fe, Mn, Cr, Ni trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử GF-ASS

3. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm bộ trộn khí nước trong cụm thiết bị làm thoáng sử dụng ejector thu khí công suất nhỏ

4. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị xyclon thủy lực tách cặn trong công nghệ xử lý nước mặt

5 Nghiên cứu xử lý màu cho nước thải của làng nghề dệt nhuộm bằng phương pháp oxi hóa nâng cao sử dụng tác nhân ozon

6. Nghiên cứu lựa chọn công thức và áp dụng thử để tính toán lượng hóa thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường lao động trong doanh nghiệp phù hợp với điều kiện VN

7. Nghiên cứu xử lý khí SO2 trong khí thải lò đốt công nghiệp bằng phương pháp bán khô

8. Nghiên cứu tình trạng an toàn bức xạ của phòng chụp X-quang lưu động. Đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn

9. Nghiên cứu áp dụng thửu nghiệm tiêu chuẩn ISO 15265:2004 "Egonomi môi trường nhiệt - chiến lược đánh giá rủi ro để phòng ngừa stress và thiếu tiện nghi trong điều kiện lao động nhiệt" ở VN.

Năm 2011:

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng các giải pháp, chế độ chính sách cho các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong môi trường lao động

2. Điều tra đánh giá, tổng kết, xây dựng các mô hình vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe người lao động trong khu vực nông nghiệp. Đề xuất giải pháp nhân rộng.

3. Nghiên cứu mức tiếng ồn tiếp xúc của công nhân một số ngành có mức ồn cao để xây dựng đề xuất dự thảo tiêu chuẩn TCVN về phương pháp đánh giá mức tiếng ồn tiếp xúc

4. Bước đầu nghiên cứu xây dựng và áp dụng thử nghiệm bộ công cụ đánh giá Môi trường lao động

5. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ xúc tác trên cơ sở than hoạt tính và kim loại chuyển tiếp để xử lý phenol trong nước.

6. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị trộn thủy lực công suất nhỏ

7. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một mẫu thiết bị định lượng, chất khử trùng dạng lỏng cho Trạm xử lý nước sinh hoạt công suất nhỏ

8. Bước đầu xây dựng bộ hồ sơ dữ liệu về tiếng ồn, bệnh điếc nghề nghiệp và các giải pháp kiểm soát tiếng ồn trong ngành công nghiệp vật liệu xây dựng

9. Bước đầu nghiên cứu dự báo phát thải ô nhiễm của ngành sản xuất xi măng

10. Nghiên cứu thực nghiệm nâng cao hiệu quả lọc bụi của xyclon

11. Điều tra, đánh giá thực trạng chất lượng môi trường lao động và sức khỏe NLĐ trong các cao ốc văn phòng. Đề xuất kiến giải.

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN

Tìm kiếm bài viết

Video

Ảnh hoạt động

IMG_8493 IMG_8515F IMG_8505 IMG_8488 IMG_8498 20150504_102136 20151212_151529 Ly mu cc yu t c hi khu vc may

Thông tin liên hệ

TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ: 99 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+8424) 22172473; 22172480 - Fax: (8424) 3822 3011

Hotline: 0941042838

Email: [email protected] 

Website: https://Wemos.vn/

Cơ quan quyết định thành lập: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cơ quan quản lý trực tiếp: Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

 

Dịch vụ

Thế mạnh đơn vị

Bản đồ

Thông tin được đăng tải có tính chất tham khảo, không có giá trị về mặt pháp lý

  • zalo-circle